انواع ترانس

12[ مجموع 46 محصول ]
ترانس 9 ولت دوبل - 500 میلی آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت دوبل - 500 میلی آمپر کد کالا :  T-2*9V-500MA مدل :  T-2*9V-500MA آمپر :  500MA ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت دوبل - 4 آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت دوبل - 4 آمپر کد کالا :  T-2*9V-4A مدل :  T-2*9V-4A آمپر :  4A ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت دوبل - 300 میلی آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت دوبل - 300 میلی آمپر کد کالا :  T-2*9V-300MA مدل :  T-2*9V-300MA آمپر :  300mA ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت دوبل - 1 آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت دوبل - 1 آمپر کد کالا :  T-2*9V-1A مدل :  T-2*9V-1A آمپر :  1A ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت تک - 500 میلی آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت تک - 500 میلی آمپر کد کالا :  T-9V-500MA مدل :  T-9V-500MA آمپر :  500MA ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت تک - 4 آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت تک - 4 آمپر کد کالا :  t-9V-4A مدل :  t-9V-4A آمپر :  4A ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت تک - 300 میلی آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت تک - 300 میلی آمپر کد کالا :  t-9V-300MA مدل :  t-9V-300MA آمپر :  300MA ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت تک - 3 آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت تک - 3 آمپر کد کالا :  t-9V-3A مدل :  t-9V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  9V
ترانس 9 ولت تک - 1 آمپر نام کالا : ترانس 9 ولت تک - 1 آمپر کد کالا :  t-9V-1A مدل :  t-9V-1A آمپر :  1a ولتاژ :  9V
ترانس 7.5 ولت تک - 1 آمپر نام کالا : ترانس 7.5 ولت تک - 1 آمپر کد کالا :  t-7.5V-1A مدل :  t-7.5V-1A آمپر :  1a ولتاژ :  7.5V
ترانس 6 ولت دوبل - 500 میلی آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت دوبل - 500 میلی آمپر کد کالا :  t-2*6V-500MA مدل :  t-2*6V-500MA آمپر :  500ma ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت دوبل - 4 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت دوبل - 4 آمپر کد کالا :  T-2*6V-4A مدل :  T-2*6V-4A آمپر :  4A ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت دوبل - 300 میلی آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت دوبل - 300 میلی آمپر کد کالا :  t-2*6V-300MA مدل :  t-2*6V-300MA آمپر :  300MA ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت دوبل - 3 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت دوبل - 3 آمپر کد کالا :  T-2*6V-3A مدل :  T-2*6V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت دوبل - 1 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت دوبل - 1 آمپر کد کالا :  T-2*6V-1A مدل :  T-2*6V-1A آمپر :  1a ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت تک - 500 میلی آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت تک - 500 میلی آمپر کد کالا :  T-6V-500MA مدل :  T-6V-500MA آمپر :  500ma ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت تک - 4 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت تک - 4 آمپر کد کالا :  T-6V-4A مدل :  T-6V-4A آمپر :  4a ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت تک - 300 میلی آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت تک - 300 میلی آمپر کد کالا :  t-6V-300MA مدل :  t-6V-300MA آمپر :  300ma ولتاژ :  6V
ترانس 6 ولت تک - 3 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت تک - 3 آمپر کد کالا :  T-6V-3A مدل :  T-6V-3A آمپر :  6V ولتاژ :  3A
ترانس 6 ولت تک - 1 آمپر نام کالا : ترانس 6 ولت تک - 1 آمپر کد کالا :  T-6V-1A مدل :  T-6V-1A آمپر :  1a ولتاژ :  6V
ترانس 24 ولت دوبل - 6 آمپر نام کالا : ترانس 24 ولت دوبل - 6 آمپر کد کالا :  T-2*24-6A مدل :  T-2*24-6A آمپر :  6a ولتاژ :  24v
ترانس 24 ولت دوبل - 500 میلی آمپر نام کالا : ترانس 24 ولت دوبل - 500 میلی آمپر کد کالا :  T-2*24-500MA مدل :  T-2*24-500MA آمپر :  500ma ولتاژ :  24v
ترانس 24 ولت تک - 4 آمپر نام کالا : ترانس 24 ولت تک - 4 آمپر کد کالا :  T-24V-4A مدل :  T-24V-4A آمپر :  4A ولتاژ :  24V
ترانس 24 ولت تک - 3 آمپر نام کالا : ترانس 24 ولت تک - 3 آمپر کد کالا :  t-24v-3a مدل :  t-24v-3a آمپر :  3a ولتاژ :  24V
ترانس 24 ولت تک - 1 آمپر نام کالا : ترانس 24 ولت تک - 1 آمپر کد کالا :  t-24v-1a مدل :  t-24v-1a آمپر :  1a ولتاژ :  24v
ترانس 16 ولت دوبل - 4 آمپر نام کالا : ترانس 16 ولت دوبل - 4 آمپر کد کالا :  t-2*16v-4a مدل :  t-2*16v-4a آمپر :  4a ولتاژ :  16v
ترانس 16 ولت دوبل - 3 آمپر نام کالا : ترانس 16 ولت دوبل - 3 آمپر کد کالا :  t-2*16v-3a مدل :  t-2*16v-3a آمپر :  3a ولتاژ :  16v
ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر نام کالا : ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر کد کالا :  t-2*16v-1a مدل :  t-2*16v-1a آمپر :  1a ولتاژ :  16v
ترانس 16 ولت تک - 4 آمپر نام کالا : ترانس 16 ولت تک - 4 آمپر کد کالا :  t-16v-4a مدل :  t-16v-4a آمپر :  4a ولتاژ :  16v
ترانس 16 ولت تک - 3 آمپر نام کالا : ترانس 16 ولت تک - 3 آمپر کد کالا :  t-16v-3a مدل :  t-16v-3a آمپر :  3a ولتاژ :  16v
12[ مجموع 46 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات