آداپتور صنعتی

1[ مجموع 27 محصول ]
آداپتور 48 ولت 10 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 10 آمپر کد کالا :  F-48V-10A مدل :  F-48V-10A آمپر :  10A ولتاژ :  48V
آداپتور 48 ولت 7.5 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 7.5 آمپر کد کالا :  F-48V-7.5A مدل :  F-48V-7.5A آمپر :  7.5A ولتاژ :  48V
آداپتور 48 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 5 آمپر کد کالا :  F-48V-5A مدل :  F-48V-5A آمپر :  5A ولتاژ :  48V
آداپتور 48 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 3 آمپر کد کالا :  F-48V-3A مدل :  F-48V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  48V
آداپتور 48 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 2 آمپر کد کالا :  F-48V-2A مدل :  F-48V-2A آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  48V
آداپتور صنعتی 24 ولت 30 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 30 آمپر کد کالا :  F-24V-30A مدل :  F-24V-30A آمپر :  30A ولتاژ :  24V
آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر کد کالا :  F-24V-20A مدل :  F-24V-20A آمپر :  20A ولتاژ :  24V
آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر کد کالا :  F-24V-15A مدل :  F-24V-15A آمپر :  15A ولتاژ :  24V
آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر کد کالا :  F-24V-10A مدل :  F-24V-10A آمپر :  10 آمپر ولتاژ :  24V
آداپتور صنعتی 24 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 3 آمپر کد کالا :  F-24V-3A مدل :  F-24V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  24v
آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر کد کالا :  F-24V-5A مدل :  F-24V-5A آمپر :  5A ولتاژ :  24 وات
آداپتور فلزی 24 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 24 ولت 3 آمپر کد کالا :  F-24V-3A مدل :  F-24V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  24v
آداپتور فلزی 5 ولت 50 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 50 آمپر کد کالا :  F-5V-50A مدل :  F-5V-50A آمپر :  50A ولتاژ :  5V
آداپتور فلزی 5 ولت 40 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 40 آمپر کد کالا :  F-5V-40A مدل :  F-5V-40A آمپر :  40 آمپر ولتاژ :  5 ولت
آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر کد کالا :  F-5V-30-A مدل :  F-5V-30A آمپر :  30A ولتاژ :  5 ولت
آداپتور فلزی 5 ولت 20 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 20 آمپر کد کالا :  F-5V-20A مدل :  F-5V-20A آمپر :  10 آمپر ولتاژ :  5 ولت
آداپتور فلزی 5 ولت 10 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 10 آمپر کد کالا :  F-5V-10A مدل :   آمپر :   ولتاژ :  
آداپتور فلزی 12 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 12 ولت 5 آمپر کد کالا :  F-12V-5A مدل :  F-12V-5A آمپر :  5A ولتاژ :  12V
آداپتور فلزی 12 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 12 ولت 3 آمپر کد کالا :  F-12V-3A مدل :  F-12V-3A آمپر :  3A ولتاژ :  12v
آداپتور فلزی 12 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 12 ولت 2 آمپر کد کالا :  F-12V-2A مدل :  F-12V-2A آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12v
آداپتور فلزی F12-20000 نام کالا : آداپتور فلزی F12-20000 کد کالا :  آداپتور فلزی F12-20000 مدل :  آداپتور فلزی F12-20000 آمپر :  20 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور فلزی F12-15000 نام کالا : آداپتور فلزی F12-15000 کد کالا :  آداپتور فلزی F12-15000 مدل :  آداپتور فلزی F12-15000 آمپر :  15 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور فلزی F12-30000 نام کالا : آداپتور فلزی F12-30000 کد کالا :  آداپتور فلزی F12-30000 مدل :  آداپتور فلزی F12-30000 آمپر :   30 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور فلزی F12-10000 نام کالا : آداپتور فلزی F12-10000 کد کالا :  آداپتور فلزی F12-10000 مدل :  آداپتور فلزی F12-10000 آمپر :  10 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور F12-8500 نام کالا : آداپتور F12-8500 کد کالا :  آداپتور F12-8500 مدل :  آداپتور F12-8500 آمپر :  8.5 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور فلزی 24 ولت 10.5 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 24 ولت 10.5 آمپر کد کالا :  آداپتور فلزی 24 ولت 10.5 آمپر مدل :  آداپتور فلزی 24 ولت 10.5 آمپر آمپر :  10.5 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر نام کالا : آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر کد کالا :  آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر مدل :  آداپتور فلزی 5 ولت 30 آمپر آمپر :  30A ولتاژ :  5 ولت
1[ مجموع 27 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات